วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

ผลการเลือกผ้แทนผ้บริหารเทศบาลเมือง เป็นกรรมการการระจายอำนาจให้แก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการเลือกผ้แทนผ้บริหารเทศบาลเมือง เป็นกรรมการการระจายอำนาจให้แก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง

การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

หารือการบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน

หารือการบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน